صادرات خرما به گرجستان

حـدود ۱۷ درصـد سـطح زیـر کشـت و ۱۳ درصـد تولیـد خرمـای جهــان مربــوط بــه ایــران اســت. مصــر، خاورمیانــه، غــرب آســیا و شـمال آفریقـا مناطـق عمـده تولیـد خرمـای جهـان می باشند.

مجمـوع تولیـد خرمـای کشـور رقمـی بالـغ بـر 2/1 میلیـون تـن می باشد ولی بـه علت استفاده زیاد خرمــا در داخــل کشــور، میزان صــادرات خرما چنــدان بــالا نیســت. از مجمــوع تولیــد خرمــای کشــور، سـهم صادراتـی آن از 13 بـه 22 درصـد رسـیده اسـت. هـدف وزارت جهـاد کشـاورزی در افـق ۱۴۰۴ بـرای افزایش یالقوه کشـت خرمـا افزایش سـطح زیـر کشـت بـه وسـعت ۲۲۸۶۵ هکتـار، اصـلاح نخلسـتان هـای درجـه دو و جـای گیـری نخلسـتان هـای درجـه سـه اسـت. آمــار مقدماتــی گمــرک جمهــوری اســامی ایــران از تجــارت خارجـی پنـج ماهـه نخسـت سـال 1396 حاکـی از آن اسـت کـه در ایـن مـدت بیـش از 81 هـزار و 581 تـن انـواع خرمـا از جملـه خرمای کبـکاب، پیـارم، مضافتـی، اسـتعمران، زاهـدی و خرمـای شـاهانی بـه شـکل تـازه و خشـک شـده بـه کشـورهای مختلـف جهـان صادر میشود.علاوه بر بازار های صادرات خرمای ایران مثل بازار صادرات خرما به هند و پاکستان بازار های دیگری نیز وجود دارد که کمتر مورد توجه صادر کنندگان قرار می گیرد ولی می تواند سود آوری و ارزش قابل توجهی به واسطه ی کمتر شناخته شدنشان داشته باشند یکی از این کشور ها صادرات خرما به گرجستان است مهاجران ایرانی و سایر  مهاجران مسلمان در کنار مسلمانان گرجستان بازار مناسبی را برای صادرات خرما ایران به گرجستان از جمله خرمای پیارم بوجود آورده است

 

شرکت بازگانی خرمای ایرانی به عنوان صادرکننده خرما ایران به گرجستان  آماده  می باشد که تا خرمای مورد نظرتان را به این کشور صادر کند

 برای کسب اطلاعات بیشتر با این شرکت در تماس باشید